Kamenná predajňa | Po-Pia: 8:00-16:30,Sob: 8:00-12:00 - matkokubko50@gmail.com

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

 

 

Sme spoločnosť DAMI FOLK STYLE, s. r. o., Čierne 1330, 023 13 Čierne, Slovenská republika, IČO: 50 366 548, DIČ: 2120313063, IČ DPH: SK2120313063, zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66017/L, kontaktný email: matkokubko50@gmail.com, mobil: 0947 968 486.  

Sme prevádzkovateľom webovej stránky dostupnej na www.matkokubko.sk

S cieľom ochrany Vašich práv dodržiavame nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom ako s Vašimi údajmi nakladáme.

 

Za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy, ktorú s nami pri kúpe tovaru na našom internetovom obchode uzatvárate, je vždy nevyhnutné, aby ste nám ako naši zákazníci a súčasne kupujúci poskytli o sebe svoje základné osobné údaje, akými sú najmä titul, meno, priezvisko, adresa pobytu/doručenia, e-mailová adresa či telefónne číslo, v opačnom prípade by uzavretie zmluvy nebolo možné. Okrem toho nám, s Vašim výslovným súhlasom, môžete udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov aj za účelom zasielania informácií o novinkách, zľavách či akciách (tzv. newsletter), kde takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

Týmto Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje sú nami spracovávané výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy, prípadne s Vašim súhlasom i na účel zasielania newsletter, iba v nevyhnutnom rozsahu a plne v súlade so základnými zásadami ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

 

 1. Spracovávanie osobných údajov

 

 • Osobné údaje zákazníkov získavame výlučne od samotných zákazníkov, ktoré nám poskytujú za účelom (ich spracúvania) uzavretia a plnenia zmluvy či zasielania newsletter pri svojej objednávke zakliknutím príslušného políčka/políčok a s ním súvisiacimi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Spracovávame nasledujúce osobné údaje, resp. kategórie osobných údajov. Ide o identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ, a pod.,
 2. elektronické kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.),
 3. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok a pod.,
 4. ďalšie osobné údaje (údaje poskytnuté kupujúcim v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s predávajúcim, a to vrátane neskorších aktualizácií).

 

 • Pokiaľ ide o dobu spracúvania osobných údajov, pri spracúvaní údajov za účelom plnenia zo zmluvy tieto spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu (vrátane doby pre rôzne iné nároky z toho plynúce, reklamácie a pod.), a pri spracúvaní za účelom zasielania newsletter (s Vašim súhlasom) do odvolania súhlasu.

 

 1. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

2.1       Osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu podľa všeobecných obchodných podmienok. Ide najmä o správu zákazníckych účtov, komunikácie, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií, zasielania obchodných oznámení, účtovných a daňových dokladov a pod.

2.2       Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 1. čl. 6 ods. 14, písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1, písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

 

 1. Okrem zmluvy môže byť pri našej činnosti právnym základom spracúvania osobných údajov aj súhlas zákazníka (§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane osobných údajov), a to v súvislosti so žiadosťou zákazníka o zasielanie správ a informácií o nových produktoch, zľavách či akciách (tzv. newsletter). V takom prípade zákazník ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj výslovný a určitý súhlas v zmysle s tým, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne (mobilné) číslo, e-mailová adresa a adresa pobytu/doručenia a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas môže odvolať kedykoľvek písomne na adresu sídla alebo elektronicky na adrese matkokubko50@gmail.com.

 

 1. čl. 6 ods. 14, písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1, písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe štátnym inštitúciám.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

3.1       Príjemcom v zmysle Nariadenia je každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

 1. a) poskytovateľ webhostingových služieb : Daša Brišová
 2. d) poskytovateľ účtovných služieb: Ivana Benková

3.2       Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, než aký je uvedený v bode 2 týchto podmienok.

3.3       Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t. j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

3.4       K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu a v rozsahu potrebnom na účel spracovania, pre ktorý sú údaje spracovávané, a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách. Doba uloženia účtovných dokumentov v zmysle zákona                       č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je 10 rokov a daňových dokumentov je 10 rokov. Od uskutočneného zdaniteľného plnenia.

 1. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

4.1       V zmysle Nariadenia máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 

 1. právo na prístup k Vaším osobným údajom,
 2. právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
 3. právo na vymazanie osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov,
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov,
 8. právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, tel. číslo: +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, E-mail: dozor@pdp.gov.sk prípadne sa obrátiť na súd.

 

4.2       Uvedené práva pod písm. a. – g. tohto bodu si môžete u nás uplatniť zaslaním žiadosti poštou na našu adresu: Čierne 1330, 023 13 Čierne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: matkokubko50@gmail.com

 

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti Vašej (dotknutej) osoby, sme oprávnení vykonať overenie Vašej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dokladu totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 

 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovania)

 

5.1       Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 

 1. Cookies

 

6.1       Cookies možno definovať ako malé súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na vašom zariadení a taktiež uchovávajú nejakú hodnotu, napríklad zvolený jazyk stránky. Moderné webové prehliadače majú cookies implementované vo forme SQLite databázy, pričom jeden záznam v tejto databáze predstavuje jednu cookie.

 

6.2       Automaticky spracovávame aj cookies, ak s Vašim súhlasom (kliknutie) súhlasíte s ich používaním na našej internetovej stránke. Právnym základom spracúvania je potom § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov.

 

6.3       Cookies zahŕňajúce správanie používateľa mažeme po 15 dňoch.

 

 1. Kontrolný orgán ochrany osobných údajov

7.1       Kontrolným orgánom na úseku ochrany osobných údajov v Slovenskej republike je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo : Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontakt, tel.: : +421  2/3231 3220, mail : statny.dozor@pdp.gov.sk, ochrana@pdp.gov.sk, internet : https://dataprotection.gov.sk.

 

 1. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

 

8.1       Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Tieto podmienky spracúvania sú účinné od 01.04.2023