Kamenná predajňa | Po-Pia: 8:00-16:30,Sob: 8:00-12:00 - matkokubko50@gmail.com

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky – matkokubko.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.matkokubko.sk (ďalej aj ako „e-shop“) a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: matkokubko50@gmail.com, telefónne číslo: 0947 968 486

Adresa pre zasielanie zásielok:  Čierne 1330, 023 13 Čierne

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia “SOI”:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 2130, fax č. 041/763 21 39.
za@soi.sk

Článok I.

Definície

 

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť DAMI FOLK STYLE, s. r. o., Čierne 1330, 023 13 Čierne, Slovenská republika, IČO: 50 366 548, DIČ: 2120313063, IČ DPH: SK2120313063, zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66017/L. Adresa predávajúceho na vrátenie tovaru alebo uplatnenie reklamácie či sťažnosti je: Čierne 1330, 023 13 Čierne.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu matkokubko.sk.
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Na podnikateľa sa nevzťahujú tieto obchodné podmienky, ale ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Tovar tvoria produkty e-shopu na webovom sídle predávajúceho.
 6. Kúpna zmluvaje zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá v momente, keď kupujúci obdrží od predávajúceho  potvrdenie objednávky.
 7. Kúpna Cena je finančná čiastka za tovar vrátane ceny za dopravu.
 8. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú hradí kupujúci za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za zabalenie tovaru.
 9. Povolenie je doklad vydaný Colným úradom Žilina dňa 10.02.2023 na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu, na základe ktorého je predávajúci oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu lieh v zmysle zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov .
 10. Potraviny sú látky určené na to, aby ich ľudia požívali v nezmenenom, upravenom alebo spracovanom stave na výživové účely; sú hlavnou skupinou požívatín.
 11. Pre zrozumiteľnosť sa uvádza, že pod pojmom kupujúci sa bude v týchto obchodných podmienkach rozumieť spotrebiteľ.

Článok II.

Kúpna zmluva

 

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

 1. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-shopu a to výberom tovaru kupujúcim. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky, zvoliť si z možností dodania (dopravy) a zo spôsobov platby za objednaný tovar. Kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru ako aj nákladmi za dodanie tovaru, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

 

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorené kúpna zmluva.

 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

 

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje potrebné pre riadne dodanie tovaru.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch:
  1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky , je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  4. Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

 1. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky dopravcovi alebo tovar upravil na základe žiadosti kupujúceho.

 

 1. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

 1. Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Kupujúci odoslaním objednávky, ktorej obsahom je akýkoľvek alkoholický nápoj potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a preberá na seba plnú zodpovednosť za svoje činy. Predávajúci alebo doručovateľ (napríklad kuriér) je oprávnený si túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

 

 1. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky. Táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených kúpnych zmlúv, ale len tých kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

 

 1. Informačná povinnosť výrobcu tovaru, ktorým je vyhradený výrobok vo vzťahu ku kupujúcemu ako konečnému používateľovi tovaru je splnená prostredníctvom návodu na použitie. Ak ide o obaly a neobalové tovary, tak informačná povinnosť výrobcu tovaru je splnená poskytnutím informácií priamo na obale alebo na tovare alebo na webovom sídle výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach e- shopu vrátane DPH. Kúpna cena za tovar nezahŕňa cenu za náklady spojené s dodaním tovaru. Cena za náklady spojené s dodaním tovaru bude zobrazená až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky uvedenej v čl. II bode 2 týchto obchodných podmienok súhlasí s kúpnou cenou tovaru a nákladmi spojenými s dodaním tovaru.

 

 1. Kupujúci môže predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:
 2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 3. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajni,
 4. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho po objednaní tovaru.

 

 1. Platba prevodom na účet: Ak si kupujúci zvolí platbu bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošle predávajúci pokyny k úhrade platby. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do siedmich pracovných dní po záväznej akceptácii objednávky v opačnom prípade je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť.

 

 1. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení. Ak sú k tovare priložené nejaké dokumenty (napr. návod) predávajúci ich odošle spolu s tovarom.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

 1. Tovar je predávaný podľa ilustračných fotografií predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, to neplatí, ak sa zmluvné strany dohodli na inej dodacej lehote, alebo, ak bola pri tovare uvedená dlhšia dodacia lehota. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby bezhotovostný prevod, predávajúci je povinný odoslať tovar v lehote do 10 pracovných dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je oprávnený v prípade neodoslania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 1. Dodacia lehota uvedená v bode 2 tohto článku je maximálna dodacia lehota, a preto bližšia špecifikácia dodacej lehoty bude pri každom jednotlivom tovare uvedená individuálne

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku s tovarom, ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je poškodený alebo tovar nie je kompletný, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a spísať s ním škodový protokol a zároveň to bezodkladne oznámiť predávajúcemu na mail matkokubko50@gmail.com Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a že za vady v súvislosti s tým vzniknuté nenesie zodpovednosť.

 

 1. Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom  prezretí tovaru a jeho obalu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že tovar bol poškodený už v čase jeho prevzatia.

 

 1. V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a časť z nich nie je na sklade, informujeme kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

 

 1. Tovar je zasielaný dopravcom resp. kuriérskymi službami, ktoré zabezpečuje predávajúci.

 

 1. Predávajúci ponúka spôsob dopravy prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Za dopravné služby si predávajúci účtuje nasledovné sumy:

 

Cenník pre dopravu v Slovenskej republike

 • 4,95 eur do 3kg,
 • 5,10 eur do 5 kg,
 • 5,50 eur do 10 kg,
 • 5,70 eur do 15 kg,
 • 6,00 eur do 20 kg,
 • 6,40 eur do 25 kg,
 • 6,80 eur do 30 kg,
 • 7,50 eur do 40 kg.

 

Cenník pre dopravu v Českej republike

 • 7,50 eur do 5kg,
 • 8,50 eur do 10 kg,
 • 10,50 eur do 20 kg,

 

 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od prepravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. II bod 1 a v čl. IV bodu 5 podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

 

 1. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Článok V.

Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamačný poriadok sa riadi Občiansky zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“). Účelom reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a opisuje postup kupujúceho, akým spôsobom postupovať pri reklamácii, teda pri uplatňovaní vád tovaru nadobudnutého od Predávajúceho
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Záručná doba nepotravinárskeho tovaru je 24 mesiacov. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; v opačnom prípade práva na reklamáciu zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (v lehote spotreby alebo minimálnej trvanlivosti).
 7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  1. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
  2. uplynutím záručnej doby tovaru,
  3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  7. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vadu môže kupujúci vytknúť u predávajúceho do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania tovaru kupujúcemu, a to akoukoľvek vhodnou formou, najmä písomne prostredníctvom poštových služieb, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: matkokubko50@gmail.com, alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho počas prevádzkovej doby. Lehota na vytknutie vady uvedená v tomto bode sa nevzťahuje na potravinárske výrobky, kde je potrebné vady reklamovať v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku obchodných podmienok.
 1. Začiatok reklamačného konania začína dňom doručenia reklamovaného tovaru a vyplneného reklamačného formulára klikni tu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list alebo nákupný doklad (faktúru).

 

 1. Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie primeranú lehotu, v ktorej vadu odstráni. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý predávajúci potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady. Lehota na odstránenie vady nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady. Vo výnimočných prípadoch môže byť lehota na odstránenie vady aj dlhšia, pričom toto predĺženie lehoty musí byť riadne odôvodnené objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť (napr. dlhšia dodacia lehota na dodanie náhradného dielu od dodávateľa, výrobcu a pod.) O predĺžení lehoty na vybavenie reklamácie, ako aj o objektívnych dôvodoch jej predĺženia, bude predávajúci bez odkladu informovať kupujúceho.

 

 1. Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. Na náklady kupujúceho spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

 

 1. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa § 623 ods. 1 druhej vety.

 

 1. Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote v zmysle bodu 11 tohto článku obchodných podmienok po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.

 

 1. Predávajúci dodá opravený tovar alebo náhradný tovar kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný tovar, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci tovar predať. Ak ide o tovar väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji tovaru. Predávajúci môže tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu tovaru, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 2. Pri odstránení vady výmenou veci nemá predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady náhradného tovaru podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak:
 2. predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 3. predávajúci tovar neopravil alebo nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka
 4. predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka
 5. tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru,
 6. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 7. predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho
 1. Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 19 tohto článku obchodných podmienok písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu.
 1. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného tovaru a hodnoty, ktorú by tovar mal, ak by bol bez vád.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 19 tohto článku obchodných podmienok, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady, alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
 3. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
 4. Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 5. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 19 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 2. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné zaslať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, elektronicky na e-mailovú adresu: matkokubko50@gmail.com, pomocou elektronického formulára pre odstúpenie (klikni tu), alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 20 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

 1. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku  aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. 

 

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 1. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.

 

 1. Predávajúci je povinný bezodkladne po doručení oznámenia odstúpenia od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak kupujúci odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní predávajúceho.

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

 1. Predávajúci v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) Zákona o ochrane spotrebiteľa informuje týmto kupujúceho, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Kupujúci zodpovedá v zmysle § 21 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, t.j. hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody.

 

 1. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 

 1. V súlade s ust. § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného aj:
 2. dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru
 3. dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 4. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

 1. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve nie je schopný tovar predávajúcemu dodať, v dôsledku čoho predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (nemožnosť plnenia) alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, ak nastane vyššie uvedená situácia, predávajúci pred tým, ako pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, sa pokúsi s kupujúcim dohodnúť na zmene dohodnutých podmienok dodania tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku sa nevzťahuje na kupujúceho – podnikateľa.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré od kupujúceho vyžaduje, sú dôverné, a budú použité iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán (právnym základom spracúvania je tak nevyhnutnosť na (s)plnenie kúpnej zmluvy).
 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne (mobilné) číslo, e-mailová adresa a adresa pobytu/doručenia (na účel uzavretia kúpnej zmluvy a dosiahnutie jej účelu) alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich neposkytuje tretím osobám (okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly) a predávajúci osobné údaje kupujúceho zabezpečuje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Predávajúci chráni poskytnuté údaje kupujúcim pred ich neoprávneným únikom alebo zneužitím.
 6. Zásady ochrany osobných údajov je možné stiahnuť tu:

 

Článok VIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) medzi stranami sporu.
 2. Kupujúci má právo podať predávajúcemu žiadosť o nápravu, ak medzi kupujúcim a predávajúcim vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil iné práva kupujúceho.
 3. Predávajúci informuje kupujúceho e-mailom o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci odpovedal zamietavo na žiadosť podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok.
 4. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Orgánom pre alternatíve riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (ústredný inšpektorát) so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29. Pre Žilinský kraj je to Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, P.O.BOX B-89.
 6. Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Návrh alternatívneho riešenia sporu je oprávnený podať výlučne kupujúci (spotrebiteľ).
 7. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho vedenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov.soi.
 8. Kupujúci môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Kupujúci sa môže o podmienkach a ODR platforme informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú platné a účinné. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si tieto obchodné podmienky riadne zvážil, ich celý text prečítal a s ich obsahom súhlasí. Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky akokoľvek urobiť neplatnými, neúčinnými voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť ich účel tak, ako ho na začiatku týchto obchodných podmienok predávajúci vážne deklaroval.
 4. Súčasťou obsahu obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.7.2024